Schenken

Schenking van registergoederen (huis, land) moet bij notariële akte. Ook voor het verrichten van grote(re) schenkingen is een notariële akte aan te raden, onder meer vanwege de uitsluitingsclausule en bewijsrechtelijk.

Over de waarde van het registergoed is overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze kan worden verrekend met de verschuldigde schenkbelasting. Het tarief van de schenkbelasting is gelijk aan de erfbelasting.

Schenken op papier

Door schenking vindt er vermogensoverheveling plaats. Het vermogen van de ouder(s) vermindert, terwijl het vermogen van de kinderen toeneemt. Dit kan besparing van belasting (erfbelasting) opleveren.

Vaak zit het vermogen van de ouders in het huis en zijn er onvoldoende contanten aanwezig of wil men de beschikking houden over een bepaald bedrag aan contanten.

"Schenken op papier” is dan een goede oplossing.

Iedere schenking op papier vermindert het vermogen van de ouder(s), waarover bij overlijden geen erfbelasting verschuldigd is, tenzij binnen een half jaar voor het overlijden gedaan en niet aan na te noemen formaliteiten is voldaan.

Door de schenkingen over meerdere jaren te spreiden, kan optimaal van de vrijstellingen gebruik worden gemaakt en valt men minder snel in de tweede schijf van de erfbelasting.

In de meeste gevallen is het de bedoeling de schenking(en) op papier uit te keren bij het overlijden van de (langstlevende) ouder. Uitkering na verkoop van de woning is echter ook mogelijk.

Om er zeker van te zijn, dat de schenkingen op papier het beoogde doel hebben – nl. het besparen van erfbelasting – dient iedere schenking bij notariële akte te geschieden. Ook dient de jaarlijkse rente van zes procent daadwerkelijk aan de kinderen te worden voldaan.

Bij de schenking wordt vaak bepaald, dat de schenkingen alleen aan de eigen kinderen toekomen, zodat de aangetrouwde bij echtscheiding geen aanspraak op (de helft van) de gedane schenkingen kan maken.

Verder kunt u de schenking herroepelijk doen, bijvoorbeeld onder de voorwaarde dat de schenking te zijner tijd voor studie moet worden gebruikt. Als de schenking dan voor vakantie wordt besteed, kan de schenking worden teruggevorderd.

Tenslotte kan de schenking ook nog onder bewind worden gedaan, zodat het kind na uitkering niet de macht over het geschonken bedrag krijgt.