Vereniging & Stichting

Indien een vereniging bij notariële akte is opgericht of naderhand haar statuten bij notariële akte heeft laten vastleggen, is de vereniging een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

De stichting is een rechtspersoon voor met name goede doelen en de oprichting geschied bij notariële akte.

Stichting

De stichting is een rechtspersoon voor met name goede doelen. Een rechtspersoon is een zelfstandige drager van rechten en plichten.Omdat een stichting wettelijk geen uitkeringen mag verrichten aan de oprichters of de bestuursleden, is het voor commerciële doeleinden een minder geschikte rechtspersoon. Een stichting mag alleen geld uitkeren aan de in de statuten vermelde doelen.

Een stichting heeft geen leden. De feitelijke macht van een stichting ligt dan ook bij het stichtingsbestuur. Wel kan een stichting donateurs hebben. De oprichting van een stichting geschiedt bij notariële akte.

Vereniging

Naast de stichting is de vereniging een veelvoorkomende rechtspersoon. Indien een vereniging bij notariële akte is opgericht of naderhand haar statuten bij notariële akte heeft laten vastleggen, is de vereniging een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Een dergelijke vereniging kan registergoed verkrijgen en ook erfgenaam of legataris zijn.

Bij een vereniging, waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, is deze vereniging een rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid en kan geen registergoederen verkrijgen of erfgenaam/legataris zijn. In tegenstelling tot een stichting heeft een vereniging wel leden. De leden vormen samen de algemene ledenvergadering en hebben de feitelijke zeggenschap.

Uit de leden wordt een bestuur gekozen, die rekening en verantwoording moeten afleggen aan de algemene ledenvergadering.

Aansprakelijkheid bestuursleden

Indien bestuursleden van een stichtingsbestuur of vereniging handelen binnen de doelomschrijving van de stichting/vereniging en correct staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zijn zij privé niet aansprakelijk. Bij opzet en grove schuld blijven zij wel aansprakelijk.