Executele

De afwikkeling van een nalatenschap brengt allerlei werkzaamheden met zich mee. De executeur kan zorgen uit handen nemen bij hen, die na een overlijden door andere dan zakelijke dingen in beslag zijn genomen.

Erfgenamen kunnen er voor kiezen om alles zelf te regelen of om een notaris in te schakelen voor een zakelijke en vooral deskundige afwikkeling. In de meeste gevallen hangt dit van de omvang van de nalatenschap en familieverhoudingen af. Zo moet bijvoorbeeld het vermogen van de nalatenschap te worden geïnventariseerd, er moet een verklaring van erfrecht komen, de fiscale afwikkeling moet worden gedaan, het testament moet worden uitgevoerd en/of er moet een verdeling van de nalatenschap komen.

Naast de mogelijkheid van de erfgenamen om zelf een keuze te maken, is er ook mogelijk dat u zelf in uw testament aangeeft wie uw nalatenschap moet gaan behandelen. U benoemt dan een executeur-testamentair bij testament. Dit kan ook uw (eigen) notaris zijn.

De wet kent drie soorten executeurs:

De begrafenisexecuteur

Zo is er de begrafenisexecuteur, ook wel de executeur met één ster genoemd. Deze executeur heeft een beperkte bevoegdheid: hij/zij regelt uitsluitend de uitvaart en de begrafenis of crematie.

De beheersexecuteur

Daarnaast is er de beheersexecuteur, ook wel de executeur met twee sterren genoemd. Deze executeur heeft meer bevoegdheden., die allemaal in de wet staan vermeld, en bovendien vaak ook nog bij testament nader worden omschreven. Zijn belangrijkste taak is de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen.

Mocht blijken, dat de schulden zo groot zijn dat er goederen moeten worden verkocht om alle schulden te kunnen voldoen, dan is hij daartoe bevoegd. daarnaast kan de executeur een notaris aanwijzen die de nalatenschap mag gaan afwikkelen.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Tenslotte is er nog de executeur-afwikkelingsbewindvoerder, ook wel de executeur met drie sterren genoemd. Deze executeur kan naast alle eerder genoemde bevoegdheden ook de nalatenschap verdelen. Hij/zij moet er wel voor zorgen, dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. Deze boedelbeschrijving (inventarisatie) is een opsomming van alle bezittingen en schulden, die tot de nalatenschap behoren.

Ook kan men meerdere executeurs bij testament benoemen met ieder (eventueel) een eigen taak.