Huis, appartement of nieuwbouw kopen?

Het kopen of verkopen van een woning of appartement is een hele gebeurtenis. In de meeste gevallen wordt er dan ook door de koper en/of ver koper een makelaar ingeschakeld om daarbij behulpzaam te zijn.

Wat is een registergoed?

Een registergoed is een woning, appartement, bouwterrein of perceel grond/bos/water voor welke overdracht van de eigendom of vestiging van een zakelijk recht daarop inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers (het kadaster) noodzakelijk is.

Voor het overdragen van de eigendom of vestiging van een zakelijk recht op een registergoed schrijft de wet voor dat dit dient te geschieden bij een notariële akte, waarvan een afschrift door de notaris bij het kadaster wordt ingeschreven. Daarna is de koper eigenaar/zakelijk gerechtigde geworden.

Een woning (ver)kopen

Het (ver)kopen van een woning of appartement is een hele gebeurtenis. In de meeste gevallen wordt er dan ook door de koper en/of ver koper een makelaar ingeschakeld om daarbij behulpzaam te zijn.

Indien de verkoop of aankoop rond is dan dient er op grond van wettelijke bepalingen een schriftelijke overeenkomst (de onderhandse koopovereenkomst) te worden opgemaakt, waarin de tussen partijen gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd. In de meeste gevallen zal de verkopende makelaar deze overeenkomst opstellen. Indien partijen zonder tussenkomst van een makelaar tot aan- of verkoop zijn overgegaan, kan de onderhandse koopovereenkomst ook bij ons op kantoor worden opgesteld. (Brochure)

De eigendomsoverdracht/vestiging van een zakelijk recht

Zoals hierboven al is vermeld, dient er een notariële akte te worden opgemaakt om de inschrijving bij het kadaster te bewerkstelligen.

De werkzaamheden van het notariskantoorbestaan onder meer uit:

  • het opvragen van gegevens bij het kadaster ter voorbereiding van de overdracht;
  • het opvragen van aflosnota's van hypothecaire schulden;
  • het controleren van de persoonsgegevens en hun bevoegdheid;
  • het controleren op eventuele bijzondere bedingen en/of bepalingen, erfdienstbaarheden e.d.;
  • het opmaken van de hypotheekakte in geval van financiering en opvragen van gelden;
  • het opmaken van de notariële akte van levering;
  • de verdere financiële afwikkeling.

De overdracht van een bouwterrein of appartementsrecht (of appartement in aanbouw) gaat op dezelfde wijze als bij een woning. Bij een appartement koopt u een aandeel in het totale gebouw met het recht om van bepaalde gedeelten van het gebouw alleen gebruik te mogen maken (de flatwoning, berging, parkeerplaats). In verband met de gezamenlijke eigendom is er in de wet een speciale regeling opgenomen. Het belangrijkste is, dat u van rechtswege lid bent van de vereniging van eigenaren. Aan deze vereniging betaalt u maandelijks een bijdrage.

Uit deze reserve- en onderhoudsfondsen worden onder meer de opstalverzekering en groot onderhoud betaald. Mochten er niet voldoende geldmiddelen in deze fondsen aanwezig zijn, dan zal het tekort op de gezamenlijke eigenaren worden verhaald.