Ondernemingsrecht

De oprichting van besloten vennootschappen  - B.V.'s en Flex B.V.'s -  met de daarbij behorende inbreng in de opgerichte rechtspersoon, de wijziging van de statuten en de aandelenoverdracht moet door de notaris worden geregeld.

Vennootschappen

Het oprichten, wijzigen en ontbinden van de zogenaamde personenvennootschappen - (commanditaire) maatschappen en firma's - en voortzetten van de onderneming wordt vaak via de notaris geregeld. In geval er overdracht van registergoederen sprake is, is de tussenkomst van de notaris vereist.

Ook voor de oprichting van besloten vennootschappen - B.V.'s en Flex B.V.'s - met de daarbij behorende inbreng in de opgerichte rechtspersoon, de wijziging van de statuten en de aandelenoverdracht moet door de notaris worden geregeld.

Verblijvingsbedingen

In veel niet-notarieel opgemaakte maatschaps- en vennootschapscontracten komt een zogenaamd verblijvingsbeding voor. Dit beding houdt in, dat indien de maatschap of firma eindigt door uittreding of overlijden van een maat of vennoot, de andere(n) de onderneming mogen voortzetten en de uittredende maat of vennoot dan wel zijn erfgenamen uitsluitend recht hebben op een uitkering in geld ten bedrage van de waarde van het aandeel in de maatschap of firma.

Zolang de nieuwe wet voor personenvennootschappen nog niet is ingevoerd, is het verblijvingsbeding bij overlijden niet 100% geregeld. Een dergelijk beding dient namelijk bij notariële akte te worden vastgelegd.