Bent U WLZ (Wet Langdurige Zorg) PROOF ?

Bent U WLZ (Wet Langdurige Zorg) PROOF ?

Schenken op papier

Door schenking vindt er vermogensoverheveling plaats. Het vermogen van de ouder(s) vermindert, terwijl het vermogen van kind(eren) toeneemt. Dit kan besparing van belasting (erfbelasting) opleveren.

Als het vermogen grotendeels in het huis zit en er onvoldoende contanten aanwezig zijn of wil men de beschikking houden over een bepaald bedrag aan contanten dan is "Schenken op papier” een goede oplossing.
Iedere schenking op papier vermindert uw eigen vermogen, waarover bij overlijden geen erfbelasting verschuldigd is, tenzij binnen een half jaar voorhet overlijden gedaan en niet aan na te noemen formaliteiten is voldaan. Door de schenkingen over meerdere jaren te spreiden, kan optimaal van de vrijstellingen gebruik worden gemaakt.

In de meeste gevallen is het de bedoeling de schenking(en) op papier uit te keren bij het overlijden van (de langstlevende van) de ouders.
Uitkering bijvoorbeeld na verkoop van de woning is echter ook mogelijk. Om er zeker van te zijn, dat de schenkingen op papier het beoogde doel hebben – nl. het besparen van erfbelasting – dient iedere schenking bij notariële akte te geschieden. Ook dient de jaarlijkse rente van zes procent daadwerkelijk aan kind(eren) te worden voldaan. Bij de schenking wordt vaak bepaald, dat de schenkingen alleen aan de eigen kinderen toekomen, zodat de aangetrouwde bij echtscheiding geen aanspraak op (de helft van) de gedane schenkingen kan maken. Naast besparing van erfbelasting is schenken op papier ook een manier om mogelijk de eigen bijdrage WLZ te verminderen. Schenkingen op papier zijn voor de ouders een schuld in Box III van de Inkomstenbelasting en verminderen daardoor de heffingsgrondslag voor de berekening van de eigen bijdrage. 

Oude testamenten

Van belang is om in bestaande testamenten te controleren of het erfdeel opeisbaar is in geval van duurzame opname in een verzorgings- of verpleeginrichting.

Indien dit niet het geval is, is het aan te bevelen het testament aan te passen, omdat anders bij eerdere uitkering dan bij overlijden mogelijk afstand van rechten door de langstlevende wordt gedaan, hetgeen door de belastingdienst als een schenking wordt aangemerkt.

Wilt u nadere informatie en/of advies?

U kunt geheel vrijblijvend zonder kosten een afspraak maken, zodat één en ander in uw situatie zo goed mogelijk kan worden geregeld.