Levenstestament

Levenstestament

In een levenstestament worden zowel vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen als zaken op persoonlijk en medisch gebied geregeld.

Het levenstestament is een notariële akte, waarin u een algemene volmacht geeft aan één of meer personen, die u vertrouwt om namens u beslissingen te nemen als u daartoe zelf niet meer in staat bent door ziekte of door een ongeval en houdt u zelf de regie in handen.

Ook worden uw wensen in verband met de uitoefening van die volmacht veelal in deze akte opgenomen:

  • op vermogensrechtelijk gebied: wat te doen met de eigen woning, het wel of niet (blijven) doen van schenkingen aan kinderen en/of anderen, en
  • op persoonlijk-medisch gebied: de benoeming van een eventuele bewindvoerder en mentor of curator, de wensen en de bevoegdheid om in de behandelingsrelatie met medische hulpverleners uw belangen als patiënt te behartigen, de bevoegdheid om medische inlichtingen te verstrekken, het inzien van uw medisch dossier, opname in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingsinstelling, het al dan niet laten verrichten van behandelingen door artsen of medische specialisten, het al dan niet toepassen van euthanasie.

Hoewel u kan aangeven wie u als bewindvoerder en mentor of curator wenst, wordt door een levenstestament een gerechtelijke procedure veelal voorkomen. U heeft immers zelf al voorzien in de situatie dat u niet meer in staat bent om zelf te beslissen.

Wilt u nadere informatie en/of advies?

U kunt geheel vrijblijvend zonder kosten een afspraak maken, zodat één en ander in uw situatie zo goed mogelijk kan worden geregeld.